Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - Definities

De Huidprofessional: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Heerhugowaard;

Branchecodes: De codes van het schoonheidsverzorgingbedrijf, kappersbedrijf of voetverzorgingsbedrijf, respectievelijk de ‘Code van de schoonheidsspecialist’, ‘Code van de kapper’ en ‘Code van het voetverzorgingsbedrijf’;

Gebruiker: Esthetisch Centrum Tilburg, gevestigd aan de Bosscheweg 33, 5015 AA in Tilburg; Geschillencommissie:De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;

HBA: Hoofdbedrijfschap Ambachten te Zoetermeer;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Wederpartij;

Website: www.esthetischcentrumtilburg.nl;

Wederpartij: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van Gebruiker.

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Gebruiker en de Wederpartij.

2. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht zijn of worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Alsdan zullen partijen met elkaar in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel onverbindende bepalingen overeen te komen, die - gelet op het doel en strekking hiervan - zo min mogelijk afwijken van de nietige dan wel onverbindende bepalingen.

3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van de algemene voorwaarden in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie.

4. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij dit is vastgelegd in de Overeenkomst.

ARTIKEL 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand nadat de Wederpartij gevraagd heeft om een behandeling en heeft aangegeven akkoord te zijn met het bedrag dat de Gebruiker voor de behandeling in rekening brengt en de Gebruiker aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren. In geval van een bestelling via de Website komt de overeenkomst tot stand door acceptatie van de bestelling van de Wederpartij door de Gebruiker.

ARTIKEL 4 - Verplichtingen van de Gebruiker

1. De Gebruiker staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

2. De Gebruiker licht de Wederpartij in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De Gebruiker vraagt de Wederpartij naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

3. De Gebruiker wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecodes uitgegeven door het HBA.

4. De Gebruiker zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de Wederpartij

1. De Wederpartij dient de Gebruiker voor het aangaan van de Overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

2. De Wederpartij heeft de plicht alle door de Gebruiker gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

ARTIKEL 6 – Permanente make-up

De Wederpartij dient naast de informatieplicht die wordt bedoeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden een gezondheidsverklaring van de GGD te overleggen bij de Gebruiker. Indien de Wederpartij deze gezondheidsverklaring niet (kan) overleggen, vindt ontbinding van de Overeenkomst plaats.

ARTIKEL 7 – Levering van producten bij aankoop via de Website

1. De Gebruiker zal binnen zeven dagen na ontvangst van het door de Wederpartij aan de Gebruiker verschuldigde bedrag van een bestelling de producten leveren. Deze termijn is nimmer een fatale termijn. Bij niet-tijdige levering dient de Wederpartij de Gebruiker eerst in gebreke te stellen.

2. De Gebruiker is bevoegd de levering in gedeeltes uit te voeren. Indien de Gebruiker in gedeeltes levert, is de Gebruiker bevoegd om de leveringen in gedeeltes te factureren.

3. De Wederpartij heeft een bedenktijd van veertien werkdagen waarin de producten zonder opgaaf van redenen kunnen worden teruggestuurd aan de Gebruiker. Deze bedenktijd geldt alleen voor producten waarvan de verpakking nog niet is geopend, gebruikt of beschadigd is.

4. Het Product kan retour gezonden worden aan Esthetisch Centrum Tilburg, Bosscheweg 33, 5015 AA, Tilburg samen met een kopie van de factuur. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn.

5. Indien de retourzending voldoet aan de door Gebruiker gestelde voorwaarden zoals beschreven in dit artikel, zal de Gebruiker het betaalde bedrag aan de Wederpartij betalen.

ARTIKEL 8 – Prijs en betaling

1. Betalingen aan de Gebruiker dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Gebruiker aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

2. Indien u een bestelling via de Website plaatst, dient de betaling via iDeal dan wel via een bankoverschrijving te geschieden.

3. De prijs voor een reeks behandelingen voor permanente make-up is gebaseerd op twee of drie behandelingen. Indien de Wederpartij meer behandelingen nodig heeft worden deze per behandelmoment in rekening gebracht.

4. Indien de Wederpartij zich niet uiterlijk 24 uur voor de afspraak voor een behandeling heeft afgemeld bij de Gebruiker, is de Wederpartij 50% van de prijs voor de betreffende behandeling aan Gebruiker verschuldigd. Indien de Wederpartij die een Overeenkomst heeft voor een reeks behandelingen zich niet uiterlijk 24 uur voor de afspraak heeft afgemeld, vervalt die behandeling van de betreffende reeks behandelingen.

5. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.

6. Indien de Wederpartij een jaarkaart heeft, dient deze vooraf volledig te worden betaald. De

jaarkaart is na ontvangst door de Wederpartij twaalf maanden geldig.

ARTIKEL 9 – Aansprakelijkheid

1. De Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Wederpartij voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

2. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

3. Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag, dat voor

de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

4. De Gebruiker zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van het aanleveren van

onjuiste of onvolledige informatie door de Wederpartij, zoals, maar niet uitsluitend, de

gezondheidsverklaring van de GGD.

5. De Gebruiker kan niet aansprakelijk worden gehouden, indien de Wederpartij de mogelijkheid

heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

ARTIKEL 10 – Klachten

1. Indien de Wederpartij een tekortkoming ontdekt in de door Gebruiker uitgevoerde Opdracht, dient de Wederpartij dit onverwijld schriftelijk te melden aan de Gebruiker.

2. Indien de Wederpartij een gebrek ontdekt aan de door de Gebruiker geleverde zaken, dient de Wederpartij dit binnen veertien dagen na ontvangst van de levering schriftelijk te melden aan de Gebruiker en daarna de zaak retour te zenden aan de Gebruiker.

3. De klacht en het product kunnen retour gestuurd worden naar: Esthetisch Centrum Tilburg, Bosscheweg 33, 5015 AA, Tilburg. De Wederpartij dient een kopie van de factuur bij te voegen en de retourzending voldoende te frankeren.

4. Wanneer de Wederpartij een tekortkoming in de Opdracht dan wel het gebrek aan geleverde zaken niet tijdig aan de Gebruiker meldt, neemt de Gebruiker de klacht niet in behandeling.

5. De Gebruiker zal de klacht onderzoeken. De Gebruiker zal zich inspannen om de tekortkomingen zo mogelijk te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem kan worden verwacht.

6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de eventuele kosten die daardoor zijn ontstaan voor rekening van de Wederpartij.

7. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden aan eventuele afname en betaling van andere bestellingen die hij heeft geplaatst.

ARTIKEL 11 - Geschillenregeling

1. Geschillen tussen Wederpartij en Gebruiker over totstandkoming of de uitvoering

van de Overeenkomsten, kunnen zowel door de Wederpartij als door de Gebruiker aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

2. Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Wederpartij zijn klacht eerst bij de Gebruiker heeft ingediend.

3. Nadat de klacht bij de Gebruiker is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij De Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4. Wanneer de Wederpartij een geschil aanhangig maakt bij De Geschillencommissie, is de Gebruiker aan deze keuze gebonden. Indien de Gebruiker een geschil aanhangig wil maken bij De Geschillencommissie, moet hij de Wederpartij vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Gebruiker dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van De Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank in Breda of dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 12 - Wijzigingen

1. De Gebruiker heeft het recht om deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

2. Indien de wijziging gevolgen heeft voor lopende Overeenkomsten zal de Gebruiker de Wederpartij

uiterlijk een maand voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk mededelen aan de

Wederpartij.

3. Indien de Wederpartij niet akkoord is met de door de Gebruiker voorgestelde wijziging, heeft de

Wederpartij het recht om de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de ingangsdatum van de wijziging. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.